Délai de livraison vélos cargo: 6-7 semaines*. Accessoires / pièces détachées: 3-5 jours.
* Voir les délais de livraison pour certaines exceptions.

Spelvoorwaarden van Babboe

Algemeen

Deze algemene spelvoorwaarden van Babboe B.V., Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort, zijn van toepassing op prijsvragen.
Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
Babboe B.V. behoudt zich het recht voor om de promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

Deelnemers

Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Babboe en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee ze samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties.
Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Babboe B.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
Babboe B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
Babboe kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijzen

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.
Indien er meerdere aantallen van dezelfde prijs zijn te winnen, keert Babboe slechts per prijs één artikel per factuuradres danwel afleveradres uit.
De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.
Babboe B.V. stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Babboe B.V. is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Babboe.
Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Babboe en Nuna worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Gegevens

De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Babboe B.V. toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Babboe B.V. noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacyregelement van Babboe B.V.

Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

Babboe kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Babboe garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Babboe aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Klachten

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Babboe georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Babboe kenbaar maken door middel van het sturen van een brief of e-mail aan Babboe B.V., Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort onder vermelding van 'klacht prijsactie'.

Aansprakelijkheid

Babboe B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Babboe niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Babboe in het leven roepen. Babboe is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Babboe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overmacht

Babboe B.V. behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of de sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor.

Toepasselijk recht

Op deze algemene spelvoorwaarden en de specifieke spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht .